درباره اثر

“اطلاعات سفرنامه‌ها، متون تاریخی، تحقیقات و مقالاتی که از رستاق ریشهر، شهر ریواردشیر بندر سینیز، بندر مهروبان، بندر سنجاهان، قوستان، اسلجان، بلوک لیراوی، بندر دیلم، بندر حماد و بندر امام حسن نام برده‌اند در این پژوهش به طور منظم و مستند و در ده فصل جداگانه بررسی شده‌اند.

جغرافیای تاریخی و اوضاع سیاسی شهرها و مناطق آباد این سرزمین از دوره‌های ایلامیان تا ساسانیان و از نفوذ خلفای اسلامی، تا دوره‌های آل بویه، سلجوقیان، اتابکان لر بزرگ، تیموریان، قراقویونلوها، آق قویونلوها و صفویان با تکیه بر متون کهن تاریخی جغرافیایی و تحقیقات جدید محققان و مستشران بررسی شده است.

وضعیت تاریخی سیاسی لیراوی و بندر دیلم در دوره‌های افشار، زندیه، قاجار و پهلوی با توجه به روایات شفاهی، و بیش از ۲۵۰۰ صفحه از اسناد تاریخی ملی و محلی، سفرنامه‌ها، گزارش‌ها و مقالات تحقیقی، دست نوشته‌ها، خاطرات مکتوب نشده و… به طور جزء به جزء به آن پرداخته شده است… عکس‌ها و تذکره‌های انساب چند خانواده از کلانتران و بزرگان محلی نیز در بخش ضمیمه‌ی کتاب آورده شده است”.

اخبار ویژه